เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร กล่าวเปิดพิธี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร