เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และอาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis  การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิก ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร