เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในหัวข้อเรื่อง “การตลาดเชิงกิจกรรม (Even Marketing) ในยุค Disruption” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด​ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ CEO Power Plus Cleation Co, Ltd. Event Management in Lower North (15 Years) ณ​ ห้อง​ประชุมชั้น​ 1​ คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร