เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอ พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหาร และพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้น ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร