เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม “ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเเละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคพลังประชารัฐและอดีตรองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากร โครงการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีความเข้าใจทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อนำไปสู่การปรับตัวของมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ภายใต้นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกอบกับนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นสู่การปรับตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) ที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร