เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และประธานโปรแกรมวิชา ครั้งที่ 3 ณ KM ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร