เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาธุรกิจและ การลงทุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมต้อนรับ พูดคุย แลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร