เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ เป็นประธานกรรมการ ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ เป็นกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร