เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย “ราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับสินค้า OTOP ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร