เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะ และนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาคณะต่อไป ณ ห้องประชุม KM  ROOM  ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร