เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภคพร วัฒนดำรงค์ และนายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ เป็นกรรมการในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร