เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่