เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมทองอุไร ชั้น 9 อาคาร เรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร