เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์ เรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง…ทวิภพ” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผ่านการถ่ายทอดสด FACEBOOK LIVE แฟนเพจ Word Of Mouth KPRU ภายใต้การดูแลของอาจารย์ธัญรดี บุญปัน ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม