เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยน ทบทวนแผนของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร