เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรม(Pitching) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2020 ผ่านระบบ ZOOM จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 และชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาจากทั่วประเทศทั้งหมด 39 มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 390 คนเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด  ทีมได้แก่
1. ทีม Just Do It!! โปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
2. ทีม Five Girls โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ