เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยาย online เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ในสาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Teams โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร