เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พิธีไหว้ครูบิดามัคคุเทศก์ไทย และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร