เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การทำข้อสอบออนไลน์” โดยวิทยากร นายวันเฉลิม พูนใจสม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร