เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวล 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ทำ WIL อย่างไร ให้ Work” โดยวิทยากรอาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา อาจารย์มนตรี ใจแน่น อาจารย์ศิริพร โสมคำภา อาจารย์ธัญรดี บุญปัน และอาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร