เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยและเทคนิคหลักการทำวิจัยที่ถูกต้องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และรองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการวิจัยและเทคนิคหลักการทำวิจัยที่ถูกต้องสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร