เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร…สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 อบรมในหัวข้อ… ภาษีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล โดยวิทยากร คุณสุนิสา ไพโรจน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร และหัวข้อก้าวทัน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยวิทยากร คุณวีระเดช เดชะวรินทร์เลิศ นักวิชาการด้านมาตราฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อบรมในหัวข้อ… การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิทยากร คุณนริศรา เกศนคเรศ และคุณวริศรา นาเมืองรักษ์ บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครราชสีมา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรราชภัฏกำแพงเพชร
  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อบรมในหัวข้อ… การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง : การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Fiting โดยวิทยากร คุณลฎาภา พรมชายขาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญงาน และคุณฤดี ธำรงวีระชาติ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหัวข้อ ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและงานบริการของกรม และทดสอบระบบ e-testing ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร