เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด”  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับข้อมูลและรับทราบทิศทางการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับคณะ ระดับสาขาวิชา และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร