เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นพิธีที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณครู เป็นพิธีที่ศิษย์ได้ขอขมาครู อาจารย์ หากศิษย์ได้กระทำผิดพลาด หรือกระทำสิ่งไม่ดีไม่งาม เป็นการขมาให้ครูอภัยให้ศิษย์ เป็นพิธีที่ศิษย์ขอฝากตัวและประกาศตัวเป็นศิษย์กับครูอาจารย์ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร