เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นพิธีที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อพระคุณครู และเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร