เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)” ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมี อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร