เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยน รับข้อมูล และรับทราบทิศทางการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร