เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น และเป็นศูนย์ในการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และมีนายสรวิทย์ ปันสา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม และคณะ เป็นผู้รับมอบศูนย์ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น ตำบลท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร