เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการจัดทำและบริหารหลักสูตร (สำหรับสายวิชาการ) และแนวทางการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ (สำหรับสายสนับสนุน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ อาทิ นโยบายการบริหารจัดการคณะฯ การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี และด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ ณ ห้อง Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำและบริหารหลักสูตร และแนวทางการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ โดยนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาวิเคราะห์ สรุปผล และนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะฯ ต่อไป ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี