เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร