เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักการเงินมืออาชีพ ในหัวข้อ “การลงทุนทางการเงินด้วยเทคนิคอลในตลาดการเงิน” โดยวิทยากร คุณเฟื่องทศ ปฏิเวธวรรณกิจ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร