เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS เพื่อการตีพิมพ์ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ให้กับบุคลากรและนักวิจัยที่สนใจ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร