เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ” โครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ท่านพระครูวัชรวรธรรม เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล (ธ.) เจ้าอาวาสวัดเทพพัฒนาราม ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร คุณจิราพร หอมขจร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร คุณอรวรรณ ขว้างจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกซอมพอ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน และทีมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร