เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด เพื่อเตรียมพร้อม และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องเรียน 11301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร