เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยลัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยการใช้เวทีการประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ เป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้น ร่วมทั้งสามารถนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร