เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน “พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ให้เป็นพนักงานยุคใหม่ ใส่ใจหน้าที่ของการบริการ สร้างสรรค์ผลงาน และการบริการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร