เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้ดำเนินจัดโครงการธุรกิจจำลอง โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แผนธุรกิจในฝัน ฉันคือผู้ประกอบการ” ซึ่งมีวิทยากร คือ      อ.ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้ช่วยวิทยากร อ.ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปทุกชั้นปี จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร