เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี 2563″ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา คณะครุศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  • นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  • นายชุน ประสงค์ดี งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  • นางสาวศรีนวล แยบกสิกิจ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
  • นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของบุคลากร จึงได้จัดงานขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ต่างทำงานด้วยความทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เจริญรุ่งเรือง ล้วนแล้วแต่สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร