วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา ประธานเครือข่ายฯ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 35 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร