เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว เป็นรองประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอำไพ สุขารมณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร