เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร