วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า แบบไม่ต่อเนื่อง ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา จำนวน 34 ทุน โดยมีคุณธรพล ลานสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส (SRD) เป็นตัวแทนในการมอบทุน พร้อมด้วยคุณอนุรักษ์ ลานสุวรรณรัตน์ ผู้จัดการภาคอาวุโส (SDM) คุณวรพันธ์ ลานสุวรรณรัตน์ ผู้จัดการภาคอาวุโส (SDM) และคุณกรสุภา เมืองฉาย ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนคณะในการับทุนการศึกษา เพื่อมอบหมายและดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร