เมื่อวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การยกระดับและการพัฒนาผ้าทอพื้นเมือง” ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดับสินค้า OTOP) ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบวิธีการ เทคนิคด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ลายผ้าทอและการทอผ้า และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร