เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพแบบครบวงจรด้านพิธีงานศพ และเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร