เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม FMS FRESHY NIGHT 2020 เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้แสดงทักษะ ความสามารถ ที่โดดเด่น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร