เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับกลุ่มโรงเรียนนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีคุณวนิดา ไพฑูรย์ ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ธงชัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 67 คน ณ โรงเรียนนครชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร