เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพิ่มพูนการมีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร