เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Freshy Night 2020 “The secret of magic” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมการประกวด KPRU Freshy Night 2020 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งผลการประกวด KPRU Freshy Night 2020 มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัล ดังนี้

  • รางวัล Freshy Boy อันดับ 3 นายพิตรพิบูล ลือเลิศธรรม โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
  • รางวัล Freshy Girl อันดับ 1 และรางวัล Popular Vote นางสาวธีรารัตน์ อาบทอง โปรแกรมวิชาการตลาด
  • รางวัล Freshy Girl อันดับ 2 นางสาวสุภัสสร อ่อนศรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ