เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Tourism Professional Experiences Sharing” รายวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา จำนวน 52 คน เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยมีคุณฐิติกร จุ๋ยเกตุ Tour Co-coordinator บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 11701 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร