เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Tourism Professional Experiences Sharing” รายวิชาการจัดการครัวให้กับนักศึกษา จำนวน 52 คน เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยมีคุณเฉลิมศักดิ์ ห้วยหงส์ทอง ตำแหน่ง Sous Chef ร้านอาหาร OHO จังหวัดกำแพงเพชร ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการอาหารไทย อาคารน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร